KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2018

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND(22/12/2018)

  1. Công tác tư tưởng:

- Toàn thể CB-GV-NV chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Duy trì, phát huy các phong trào, các cuộc vận động của ngành về duy trì sĩ số, xanh, sạch, đẹp, an toàn và  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và thiết thực;

- Học sinh luôn ý thức, trung thực trong thi cử và chấp hành nội qui.

2. Công tác chuyên môn:

- Thực hiện chương trình giáo dục nhà trường từ tuần 14 đến hết tuần 18.

- Yêu cầu GVBM ra đề cương ôn tập các môn chuẩn bị thi HK1 trong phạm vi kiến thức hết tuần 17. Ma trận, đề thi, đáp án, biểu điểm các môn nhà trường ra đề thi tổ trưởng duyệt trước và chuyển sang chuyên môn nhà trường kiểm tra in sao. Tuyệt đối bảo mật trong việc in sao.

- Tổ chức kiểm tra HK1 theo công văn số 216/HD-PGD ĐT ngày 21/11/2018 của Phòng GDĐT. Các môn TD, Nhạc, Họa, GDCD, Công nghệ giáo viên tổ chức thi trong tuần 16,17.

- Chuyên môn nhà trường tham mưu Hiệu trưởng thành lập hội đồng coi thi, bố trí phòng thi cho hợp lý mỗi lớp 2 phòng thi, bộ phận in sao đề cẩn thận, kịp thời, thi xong giáo viên chấm bài, vào điểm và báo cáo về chuyên môn.

- Tăng cường việc bồi dưỡng học sinh Giỏi lớp 9 tham gia thi cấp huyện trong thời gian tới. GVBM Lý, Toán theo dõi và hướng dẫn học sinh tham gia thi Internet cấp trường vào ngày 18/12/2018.

- BGH kiểm tra và ký xác nhận hồ sơ cá nhân của toàn thể giáo viên, tổ chuyên môn trong tuần 16.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm tại trường THCS Phan Bội Châu các môn Lý, Hoá, Sinh.

- Giáo viên TD kê khai số tiết ngoài trời, chuyên môn kiểm tra duyệt, nộp bộ phận kế toán.

- GVCN tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo lịch; Thâm nhập gia đình học sinh có nguy cơ bỏ học hay vắng, duy trì chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường.

- Tham gia công tác kiểm tra nội bộ: nhập điểm Smas, tài chính, thiết lập hồ sơ tổ chuyên môn, HĐSP (03 gv).

3. Công tác khác:

- Lập danh sách giáo viên tham gia thi GVDG cấp huyện nộp về phòng GD&ĐT.

- Giáo viên nhập điểm trên phần mềm Smas xếp loại hạnh kiểm, nhận xét ưu khuyết điểm của từng học sinh.

- Tham gia làm Kiểm định chất lượng GD. Hoàn chỉnh việc cập nhật trên hệ thống Phổ cấp xoá mù chữ.

- Bình xét thi đua học kỳ 1 đối với học sinh, đối với giáo viên các tổ chuyên môn bình xét và nộp kết quả về liên tịch để thống nhất.

- Các tổ chuyên môn viết báo cáo sơ kết học kỳ 1, nộp về Chuyên môn để viết báo cáo sơ kết học kỳ năm học 2018-2019.

- Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Sơ kết.

                                                                             

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                               Hồ Huỳnh Thiện Tâm