PHÒNG GD & ĐT IAPA                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU                  Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                   

      Số: 31/KH-THCSPBC                                             Ia Mrơn, ngày 22 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HC 2018 – 2019

___________

Căn cứ công văn số 108/HD-PGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2019 của Phòng GD & ĐT Ia Pa về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018- 2019;

Thực hiện kế hoạch nhà trưng năm hc 2018 - 2019;

Trường THCS Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học k 2 năm hc 2018-2019 như sau:

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 2

- Đối với lớp 6:

+ Kiểm tra theo đề chung 03 môn của Phòng giáo dục và Đào tạo Ia Pa gồm Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn và các môn ghép Vật lý, Sinh, Sử, Địa (thi sáng ngày 15/04/2019 đến ngày 18/04/2019);

+ HS được đánh số báo danh theo khối vần A, B, C, mỗi phòng thi có 2 giám thị coi thi.

  • Đối với lớp 9:

+ Kiểm tra 8 môn theo lịch thi của Phòng gồm: Ngữ văn, Sinh, Toán, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Địa lý (thi buổi sáng ngày 15/04/2019 đến ngày 18/04/2019);

+ HS được đánh số báo danh theo khối vần A, B, C, mỗi phòng thi có 2 giám thi coi thi.

  • Đối với lớp 7, 8:

+ Kiểm tra theo đề chung 04 môn của Phòng giáo dục và Đào tạo Ia Pa gồm Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lý và các môn ghép Vật lý, Sinh, Sử, Địa, Hoá 8 (buổi chiều ngày 15/04/2019 đến ngày 18/04/2019);

+ Kiểm tra theo đề chung 3 môn: Sinh, Lịch sử, Địa lý đối với khối 7 và 4 môn Sinh, Lịch sử, Địa lý, Hóa học đối với khối 8 (buổi chiều ngày 15/04/2019 đến ngày 18/04/2019) lồng ghép tổ chức kiểm tra theo lịch thi chung của phòng);

  • Những môn còn lại không theo kiểm tra chung của các khối lớp: Gồm Tin, Thể dục, Công nghệ, Nhạc, Họa, Giáo dục Công dân ở khối lớp 6,7,8 giáo viên bộ môn tự tổ chức cho kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu (Thời gian vào 2 ngày thứ 2,3 tuần 36 hoặc theo KHDH)

II. LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2

* Khối 9:

Thứ/Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ tư

15/05/2019

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7g00’

7g10’

Vật lý

45 phút

9g10’

9g20’

Thứ Năm 16/05/2019

Sáng

Toán

90 phút

7g00’

7g10’

Sinh học

45 phút

9g10’

9g20’

Thứ Sáu

17/05/2019

Sáng

Hóa học

45 phút

7g00’

7g10’

Lịch sử

45 phút

8g30’

8g40’

Thứ Bảy 18/05/2019

Sáng

Địa lý

45 phút

7g00’

7g10’

Tiếng Anh

45 phút

8g30’

8g40’

      

  * Khối 6:

 

Thứ/Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ tư

15/05/2019

Sáng

Ngữ Văn

90 phút

7g00’

7g10’

 

Vật lý

45 phút

9g10’

9g20’

Thứ năm

16/05/2019

Sáng

Toán

90 phút

7g00’

7g10’

Sinh học

45 phút

9g10’

9g20’

Thứ sáu

17/05/2019

Sáng

Tiếng Anh

45 phút

7g00’

7g10’

Lịch sử

45 phút

8g30’

8g40’

Địa lý

45 phút

9g30’

9g40’

           

* Khối 7 và 8:

 

Thứ/Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ tư

15/05/2019

Chiều

Ngữ văn

90 phút,

13g30’

13g40’

Địa lý

45 phút

15g40’

15g50’

Thứ Năm 16/05/2019

Chiều

Toán

90 phút,

13g30’

13g40’

Sinh

45 phút

15g40’

15g50’

Thứ Sáu

17/05/2019

Chiều

Vật lý

45 phút,

13g30’

13g40’

Tiếng Anh

45 phút,

15g00’

15g10’

Thứ Bảy 18/05/2019

Chiều

Lịch sử

45 phút

13g30’

13g40’

Hóa học 8

45 phút

15g00’

15g10’

* Lưu ý:  Giáo viên và học sinh tập trung tc giờ phát đề 30 phút.

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Môn Toán, Ngữ văn, Vật lý : Kiểm tra tự luận 100%;

2. Môn tiếng Anh thực hiện theo công văn 1559/SGDĐT - GDTrH ngày 14/10/2014 của Sở GD&ĐT Gia Lai và các văn bản hướng dẫn của phòng GD & ĐT Ia Pa;

Cấu trúc đề: 60% Trắc nghiệm, 40% tự luận

Phần 8 điểm: Gồm phần nghe: 2 điểm, Đọc: 2 điểm; Viết: 2 điểm, Kiến thức ngôn ngữ: 2 điểm;

Riêng phần nói: Giao cho Giáo viên bộ môn Anh văn lên kế hoạch thi vào thứ 2,3 của tuần 36.

3. Các môn còn lại ra đề theo hình thức kết hợp Tự luận và trắc nghiệm theo quy định của bộ môn.

IV. RA ĐỀ KIỂM TRA: theo qui định của từng môn học.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

- Hiệu trưởng thành lập Hội đồng coi và chấm kiểm tra Học kỳ 2 theo qui định.

- Thư ký hội đồng: lập danh sách học sinh lớp 6,7,8 và 9 theo thứ tự A, B, C, chia các phòng thi, chuẩn bị giấy thi, các giấy tờ liên quan đến thi;

- Chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi: Cô Linh.

- Giáo viên được phân công ra đề thi nộp đề thi và file đề thi cho bộ phận chuyên môn trường chậm nhất ngày 27/04/2019;

- Ngày 14/05/2019: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhận đề và đáp án tại phòng giáo dục vào lúc 8g30; chuẩn bị sắp xếp các phòng thi đảm bảo cho kỳ thi;

- Bảo vệ tham gia cùng hội đồng thi sắp xếp bàn ghế hội đồng thi, vệ sinh sạch sẽ.

VI. COI KIỂM TRA;

- Bố trí mỗi phòng có 2 giáo viên tham gia coi kiểm tra đối với những môn kiểm tra theo kiểm tra chung;

- Đối với môn có đề trắc nghiệm riêng, đề tự luận riêng, tiến hành kiểm tra phần trắc nghiệm trước, khi hết thời gian của phần trắc nghiệm tiến hành thu bài và phát đề kiểm tra tự luận cho học sinh tiếp tục làm bài, thời gian cho việc thu bài trắc nghiệm và phát đề tự luận không quá 5 phút.

VII. CHẤM BÀI KIỂM TRA:

Tất cả giáo viên giảng dạy đều tham gia chấm thi vào điểm theo qui định.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- BGH, giáo viên, nhân viên (để thực hiện);                                                              (đã ký)        

- Lưu: VT.

 

                                                                                       Võ Thị Phương